Zenfolio | Ksenija Spanec

"I do not document anything, I give an interpretation."
Andre Kertesz